VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Penzionu
Cheveldon Bílichov. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen
dodržovat jeho ustanovení.
Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád
je uveřejněn na internetových stránkách Penzionu Cheveldon Bílichov.
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) CHEVELDON s.r.o., Bílichov 102, 27374 Bílichov, IČO:
24689823, DIČ: CZ24689823, spisová značka C 166318/MSPH Městský soud v Praze upravují vzájemný smluvní
vztah mezi CHEVELDON s.r.o. a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen „klient“).
Článek I. – Předmět smluvního vztahu
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu pokojů penzionu pro ubytování a jiných
služeb penzionu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.
Článek II. – Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi klientem a penzionem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany penzionu. Penzion se
zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen
„pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit penzionu smluvenou cenu.
Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba
3.1 Objednávka pobytu
● telefonicky: +420 777 480 738
● e-mailem: penzion@cheveldon.cz
● prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: http://cheveldon.cz/
● prostřednictvím prodejních portálů, se kterými má penzion uzavřenou spolupráci
3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny penzionu na základě
stanoveného ceníku penzionu.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v rezervačním formuláři a na webových stránkách penzionu:
http://cheveldon.cz/. Cena za pokoj zahrnuje DPH ve výši 15 % a snídani.
3.3 Úhradu klientem objednaných a penzionem potvrzených služeb provádí klient při příjezdu do penzionu hotově
či kreditní kartou. Penzion si vyžaduje právo na dočasné zadržení příslušné částky (tzv. předautorizaci kreditní
karty) před příjezdem hosta jako garanci rezervace.
V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v penzionu, penzion má právo vyúčtovat klientovi plnou výši
dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

Článek IV. – Základní práva a povinnosti zákazníka
4.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být
seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo
čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad.
4.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout penzionu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a
poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv
změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat penzionu své stanovisko k případným změnám v
podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od penzionu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se

ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od
smlouvy penzionu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek.

Článek V. – Základní povinnosti penzionu
a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené
objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze
strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným
pobytem a příslušnými stornovacími poplatky.
Článek VI. – Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni,
kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno penzionu. V tomto případě má penzion
právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z
celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků)
byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).
Stornovací poplatky
Storno podmínky běžné rezervace
Rezervaci může klient zrušit zdarma do 3 dnů před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 3 dny před
příjezdem bude penzion klientovi účtovat 100% z celkové ceny rezervace.
Storno podmínky nevratné rezervace
V případě, že klient rezervaci pobytu zruší, změní nebo se do ubytování nedostaví, bude penzion klientovi
účtovat celkovou cenu pobytu.
Článek VII. – Využití osobních údajů
Viz samostatný dokument Informace o zpracovávání osobních údajů.
Článek VIII. – Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2020.
Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující
podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních
předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako
spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v
určeném termínu.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
The accommodated clients are governed by the laws of the Czech Republic on the basis of Czech law and the
accommodation rules of Pension Cheveldon Bilichov. The accommodated guest accepts the accommodation
rules as a contractual condition of accommodation and is obliged to observe its provisions.
Each guest is obliged to familiarize themselves with these accommodation rules, his ignorance will not be taken
into account. The accommodation rules are published on the website of Pension Cheveldon Bilichov.
General Terms and Conditions (hereinafter referred to as „Terms“) CHEVELDON s.r.o., Bílichov 102, 27374
Bílichov, IČO: 24689823, DIČ: CZ24689823, file number C 166318 / MSPH Municipal Court in Prague govern
the mutual contractual relationship between CHEVELDON s.r.o. and the natural person who orders the stay
(hereinafter referred to as the „client“).
Article I. – Subject matter of the contractual relationship
These Terms and Conditions regulate the rights and obligations of the contractual parties when renting pension
rooms for accommodation and other pension services as individual services according to the individual
customer’s request.
Article II. – Establishment of a contractual relationship
The contractual relationship between the client and the pension arises upon the confirmation of the pension ́s
order of stay. The pension undertakes to provide the client with a stay and provide the agreed scope and quality
of the agreed service (hereinafter referred to as „stay“) and the client is obliged to pay the pension the agreed
price.
Article III. – Order of stay, price and payment
3.1 Order of stay
– by phone: +420 777 480 738
– by e-mail: penzion@cheveldon.cz
– via the electronic form on the website: http://cheveldon.cz/
– through sales portals with which the pension has a cooperation
3.2 The guest is obliged to pay the agreed contractual prices of the pension for the accommodation and other
services he / she uses based on the stated pension price list.
Prices of provided services are stated in the booking form or on the pension website: http://cheveldon.cz/. Price
per room includes VAT of 15% and breakfast.
3.3 The client pays for the services ordered and confirmed by the pension in cash or by credit card upon arrival.
The pension requires the right to temporarily withhold the amount (so-called credit card pre-authorization)
before the guest’s arrival as a guarantee of the reservation.
Article IV. – Customer’s basic rights and obligations

4.1 Customer’s rights: a) the right to properly provide contractually agreed and paid services, b) the right to be
aware of any changes in the contracted services, c) the right to withdraw from the contract at any time prior to
the start of the stay or to claim defects.
4.2 Obligations of the customer: a) to provide the pension with the assistance required to properly secure and
provide services, in particular truthfully and completely state the required information in the order, incl.
reporting any changes to such data, b) to inform the pension without undue delay about any changes in the terms
and conditions of the agreed services, c) to receive the documents necessary for the services from the pension
and to arrive at the specified time at the specified time d) of the contract, the customer is obliged to notify the
pension of such withdrawal from the contract and to pay the severance pay according to the cancellation
conditions.
Article V. – Basic obligations of the pension
a) provide the client with all information about the stay b) secure the client’s stay on the basis of a confirmed
order and in accordance with generally binding legal regulations c) in the case of withdrawal from the contract
by the client pay no later than 14 days after the written receipt of cancellation stay and applicable cancellation
fees.
Article VI. – Withdrawal and cancellation conditions
The client has the right to cancel the stay at any time, ie withdraw from the contract. The contractual
relationship is canceled and the participation is canceled as of the date when the pension is notified in writing or
orally (cancellation). In this case, the pension has the right to charge severance / cancellation fees (contractual
penalty). The severance pay is payable immediately. After deducting severance pay from the total price of the
stay, the customer will receive the rest of the amount paid. If the severance payment (cancellation fees) is higher
than the advance payment, the client is obliged to pay an amount equal to the severance payment (cancellation
fees).
Cancellation fees
Cancellation policy for regular bookings
The client can cancel the reservation free of charge up to 3 days before arrival. In case of cancellation less than 3
days before arrival, the pension will charge the client 100% of the total price of the reservation.
Cancellation policy for non-refundable bookings
In the event that the client cancels, changes or does not come to the accommodation, the pension will charge the
client the total price of the stay.
Article VII. – Use of personal data
See separate document Information on Personal Data Processing.
Article VIII. – Final Provisions
The General Terms and Conditions come into effect on 1 June 2020.
The accommodated guest has the right to file an out-of-court settlement of such a dispute to a designated subject
of out-of-court settlement of consumer disputes:
The Czech Trade Inspection
Central Inspectorate – ADR Unit
Štěpánská 15
120 00 Prague 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
The Czech Trade Inspection Authority is a supervisory body supervising consumer protection, proceeding
pursuant to Act No. 64/1986 Coll., On the Czech Trade Inspection Authority, as amended, and other legal
regulations. The website of the Czech Trade Inspection Authority is www.coi.cz.

Pursuant to Section 1837 (j) of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code accommodated as a consumer, the right
to withdraw from the accommodation contract does not arise if the accommodation facility provides
performance within the stipulated deadline.